Friday, September 02, 2011

 

Global Horizons mentioned in US embassy cables


by Larry Geller

Global Horizons, Inc., the firm figuring in what has been billed as the largest human trafficking case in US history scheduled to begin next year, was mentioned in two leaked US embassy cables, one from Vietnam and the other from Mexico:

5. (SBU) The MOLISA officials did note that there were a few Vietnamese workers in the United States now -- those that had received visas from ConGen Ho Chi Minh City in 2006 to work via the U.S. labor importing firm Global Horizons, Inc. (GHI), before it stopped issuing visas to these workers (reftel).  The GVN does not regulate individuals who are able to obtain work contracts without a Vietnamese export labor firm being involved, Quynh said. (Note: Post stopped issuing the visas related to GHI after a Post investigation revealed that the workers were paying large contract fees to the firm to assist with six-month H2A (for seasonal agricultural workers) visas with no guarantee of renewal.  As such, workers would have an incentive to remain in the United States illegally.  End note.)

[US Embassy, Hanoi, VIETNAM CONSIDERING EXPORT WORKER PROGRAM FOR UNITED STATES, 2/6/2007]

 

4.  Once its organizing activities in Mexico begin to gear up the UFW believes it will be in a position to offer value added to both US agro-businesses and potential Mexican migrant workers.  As an indication of what it believes it can accomplish the UFW officials referred to a negotiation the union concluded this year with an agro-business in the United States.  This past April the UFW concluded what the labor organization says is the first nationwide union contract protecting agricultural workers signed with Global Horizons. Global Horizons, which the UFW describes as, one of the US,s largest suppliers of imported foreign farm workers, operating in dozens of states.  The UFW agreement allows Global Horizons to provide assurance to the American growers who contract its services that it is in full compliance with all relevant USG laws and regulations.  In other words, the growers can devote themselves to the business of producing food while Global Horizons takes handles all the details associated with bringing in foreign guest workers in compliance with US law.  Moreover, the workers who sign on with Global Horizons under the UFW ontract will receive legal protection and full benefits such as employer paid medical care (while in the US), standard wages and seniority protections so workers are hired or laid off based on years of service with the company.

[US Embassy Mexico, UNITED FARM WORKERS WANT A PIECE OF THE GUEST WORKER (H-2A) ACTION IN MEXICO, 7/3/2008]

The search website is getting bogged down as people pile on to it from around the world. Still, it is faster than searching on one’s own computer.


การแปลของ Google : Horizo​​ns ทั่วโลก, Inc, บริษัท หาในสิ่งที่ได้รับการเรียกเก็บเงินเป็นกรณีการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากำหนดจะเริ่มในปีถัดไปที่ถูกกล่าวถึงในสองสายรั่วไหลสถานทูตสหรัฐหนึ่งจากประเทศเวียดนามและประเทศอื่น ๆ จากเม็กซิโก :
5 (SBU) เจ้าหน้าที่ MOLISA ไม่ทราบว่ามีแรงงานเวียดนามไม่กี่ที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ -- ผู้ที่ได้รับวีซ่าจาก ConGen โฮจิมินห์ซิตี้ในปี 2006 การทำงานผ่านการนำเข้าแรงงานสหรัฐ Horizo​​ns บริษัท โกลบอลอิงค์ (GHI ) ก่อนที่จะหยุดการออกวีซ่าให้กับแรงงานเหล่านี้ (reftel) GVN ไม่ได้กำหนดบุคคลที่จะสามารถที่จะได้รับสัญญาการทำงานโดยไม่เป็น บริษัท ส่งออกแรงงานเวียดนามการมีส่วนร่วม, Quynh กล่าวว่า (หมายเหตุ : โพสต์หยุดการออกวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการ GHI หลังจากการสืบสวนโพสต์เปิดเผยว่าแรงงานที่ถูกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำสัญญาให้ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือกับหกเดือน H2A วีซ่า (สำหรับแรงงานเกษตรตามฤดูกาล) มีการรับประกันการต่ออายุสัญญาไม่เป็นเช่น. แรงงานจะมีแรงจูงใจที่จะยังคงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย. ทราบ End.)
[สถานทูตสหรัฐอเมริกา, ฮานอย, เวียดนามการส่งออกคนงานพิจารณาสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา, 2007/02/06]
4 เมื่อการจัดกิจกรรมในเม็กซิโกเริ่มเกียร์ขึ้น UFW เชื่อว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่จะนำเสนอมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งในสหรัฐอเมริกาเกษตรธุรกิจและศักยภาพของแรงงานข้ามชาติเม็กซิกัน เป็นตัวบ่งชี้ในสิ่งที่มันเชื่อว่ามันสามารถบรรลุเจ้าหน้าที่ UFW ที่อ้างถึงการเจรจาต่อรองสหภาพได้ข้อสรุปในปีนี้กับธุรกิจเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา นี้ที่ผ่านมา UFW เมษายนสรุปสิ่งที่องค์กรแรงงานกล่าวว่าเป็นสัญญาที่ยูเนี่ยนทั่วประเทศครั้งแรกคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรลงนามกับ Horizo​​ns ทั่วโลก Horizo​​ns โลกซึ่ง UFW อธิบายเป็นหนึ่งในสหรัฐอเมริกา, s ซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของคนงานในฟาร์มที่นำเข้าจากต่างประเทศในการดำเนินงานในหลายสิบรัฐ ข้อตกลง UFW Horizo​​ns ช่วยให้ทั่วโลกเพื่อให้ความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอเมริกันที่ทำสัญญาบริการของตนว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย USG และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในคำอื่น ๆ เกษตรกรสามารถอุทิศตัวเองเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอาหารในขณะที่ทั่วโลกจะใช้เวลา Horizo​​ns จัดการรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีแรงงานที่เข้าสู่ระบบด้วย Horizo​​ns ทั่วโลกภายใต้ UFW ontract จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบเช่นการดูแลรักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่าย (ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา), ค่าจ้างมาตรฐานและการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ผู้มีอาวุโสจะมีการว่าจ้างหรือวางตามออกเมื่อปี บริการกับ บริษัท
[สถานทูตสหรัฐเม็กซิโกคนงานฟาร์มยูไนเต็ดต้องการชิ้นของคนงานบุคคล (H - 2A) การกระทำในเม็กซิโก 2008/07/03]
เว็บไซต์ค้นหาจะได้รับจมลงกองเป็นคนที่ไปจากทั่วโลก ยังจะเร็วกว่าการค้นหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองหนึ่งComments:

Post a Comment

Requiring those Captcha codes at least temporarily, in the hopes that it quells the flood of comment spam I've been receiving.

<< Home

This 

page is powered by Blogger. Isn't yours?

Newer›  ‹Older